STYRE OG SAMARBEIDSUTVALG

SAMARBEIDSUTVALG (SU)

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen,slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagnes eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Daglig leder har møte-og uttalerett og er sekretær.

Barnehageeieren skal sørge for at sajer av viktighet forelegges foreldrerådet og SU

 

SU for barnehageåret 2019/2020:

Foreldrerepresentant, Spurven: Janette Holmen

Foreldrerepresentant, Måken: Line Aarsland Moen

Ansattes representanter: Hilde R.Ramsland og Katrine Myklebust.

Vararepresentanter: Anette Veshovde, Ternen, foreldrerepresentant og Tone Sørdal, ansattrepresentant.

 

FORELDRERÅD.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Det blir avholdt minst 2 foreldremøter pr. år. Det velges hver hgøst 2 reporesentanter til SU.

 

STYRET

Samvirkeforetaket skal ha et styre som består av en styreleder og 4 andre. I tillegg kommer 1 representant for de ansatte.Styret velges på årsmøtet, som er samvirkeforetakets øverste organ.Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak.

Styret som valgt for 2018/2019:

Aleksandra H. D. Johnsen, leder

Jeanneth Nodland, kasserer

Rolf Andre Leidland, sekretær

Camilla T. Skadberg, styremedlem og representant i SU

Henning Løvbrekke, dugnadsleder

Kirsten Øen, ansattes representant