Satsningsområder

Områder vi har hatt mye fokus på tidligere, og som vi viderefører dette barnehageåret.

TILKNYTNINGSBASERT BARNEHAGE

Dette er et satsningsområde de fleste barnehagene i Eigersund har. Hovedfokus er de minste barnas behov for tilknytning og trygghet. Barna skal ha trygge rammer med faste, tilstedeværende og sensitive voksne. Personalet møter barnets behov for tilknytning; emosjonelt og fysisk og er en trygg base eller utfordrer barnet j.før Trygghetssirkelen(Cooper, Hoffman, Marvin & Powell, 1999)

Vi bruker observasjon og refleksjon som verktøy for å få bedre innsyn i samspillet vårt med barna.          Nye tilvenningsprosedyrer gir barna en bedre og mer tilknytningsbasert tilvenning i barnehagen 

Hei!

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK

Barna skal få varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som et redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Flerspråklige barn støttes i å bruke sitt morsmål, samtidig som de skal få utvikle norskspråklig kompetanse.                                            Personalet bruker et rikt språk i samvær med barna. Vi er observante i forhold til nonverbalt språk, setter ord på det som skjer og prøver å forstå hva barna mener. Språkmiljøet skal være variert, med tid til samtaler, høytlesing og andre aktiviteter både under fritekstsøk og voksenstyrte aktiviteter.

 

LEK

Lek er barnas nøkkel til å forstå seg selv og andre. Den gir barna utviklingsmuligheter på alle områder, og den gir GLEDE - SPENNING - HUMOR. Lekemiljøet skal være inspirerende. Alle barn skal ha noen å leke med og de skal få leke uavbrutt over lengre tid.                                                                           Personalet tar barnas lek på alvor, er aktive lekevoksne, trekker inn nye momenter, er "døråpner" og støttespiller for barn som ikke kan lekekoden, blir utestengt eller på andre måter strever i leken.            Vi gir barna ulike opplevelser i/utenfor barnehagen, somstimulerer til lek og utforsking.