Opptak

Samordnet opptak. Samtlige barnehager i Eigersund er med i samordnet opptak. Det søkes elektronisk. Søker dere Varden barnehage som er privat, vil søknaden behandles av daglig leder i Varden barnehage, etter våre gjeldende opptaksregler.

Søknad om barnehageplass - hovedopptak 2021/2022.

https://barnehage.visma.no/eigersund

Søknadsfrist 1.mars 2021

Hvorfor søke Varden barnehage?

Barnehagen er liten og oversiktlig, alle kjenner alle og nødvendige endringer kan skje rimelig fort. Vi har kun hele plasser. Barna treffer de samme barna hver dag, barnegruppene er faste og gir barna trygghet og en oversiktelig hverdag. 

Stabilt og engasjert personale. I alle de 5 pedagogstillingene har vi ansatt pedagoger med barnehagekompetanse, vi har 5 barne- og ungdomsarbeiderere og 2 dyktige assistenter i tillegg til styrer. 

Barnehagens uteområde byr på utfordringer og muligheter for variert lek; kupert terreng med steiner, trær og bakker, "Hyttå" en skikkelig lekehytte med lys og varme, bålplass i skogen og gapahuk på hauen.

Nærmiljøet gir flotte turmuligheter, de benyttes ukentlig. 

Og sist men ikke minst: Grunnsteinene i Varden er TID, LEK og OMSORG. Dette er grunnleggende faktorer for barn og deres utvikling. 

Det er selvsagt mulig for evt. søkere og komme og se barnehagen før dere søker. Kontakt barnehagen og avtalt tidspunkt.

 

Utdrag fra barnehagevedtektene §7 og §8

7. Opptakskriterier

Søkere til plass i Varden barnehage SA må fortrinnsvis være bosatt i

Eigersund kommune.

Søkere prioriteres i slik rekkefølge:

  1. Barn med rettigheter etter §13 i Lov om barnehager;

-       barn med nedsatt funksjonsevne

-       barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

        Krav om skriftlig dokumentasjon fra kommunal faginstans

  1. Medlemmer i foretaket som søker plass til søsken, dersom det er forenlig med barnegruppens alderssammensetning. 

Dersom søkere i samme fødselsår står likt, tildeles plass etter stigende fødselsdato.

  1. Medlemmer i foretaket som søker plass til nytt barn etter søsken som slutter, dersom det er forenlig med barnegruppens alderssammensetning. Dersom søkere i samme fødselsår står likt, tildeles plass etter stigende fødselsdato.
  2.    Barn av ansatte.
  3.   Øvrige søkere. Ved tildeling legges det vekt på alderssammensetning i gruppen og fordeling mellom kjønn. Dersom søkere i samme fødselsår står likt, tildeles plass etter stigende fødselsdato.

 

Barn det er søkt plass for innen søknadsfristen til hovedopptaket, prioriteres på ventelista til løpende opptak, i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.

 

8       Opptaksperiode og oppsigelsestid                                                       

Opptak av barn skjer hovedsaklig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom hovedopptaket. Barnehageplass tildeles som en hovedregel fra 15. august. Dersom det er ønskelig å starte tidligere, og det er ledig plass, kan daglig leder inngå avtale om dette.    Barn som er tildelt plass, beholder plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år.          Frist for oppsigelse av barnehageplass er 3 måneder, regnet fra den første i påfølgende måned. Oppsigelse mottatt av barnehagen etter 1. april medfører plikt til å betale foreldrebetaling ut barnehageåret (14. august).Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig. Oppsigelse av barnehageplass skal skje på eget skjema utarbeidet av barnehagen.