STYRE OG SAMARBEIDSUTVALG

SAMARBEIDSUTVALG (SU)

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen,slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagnes eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Daglig leder har møte-og uttalerett og er sekretær.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og SU

 

SU for barnehageåret 2020/2021:

Foreldrerepresentant, Spurven og vararepresentant: Lise Valdemarsen Eik

Foreldrerepresentant, Ternen: Anette Veshovde

Foreldrerepresentant , Måken leder for SU: Janette Holmen

Representant fra styret: Jeanneth Nodland Andreassen

Ansattes representanter: Hilde R.Ramsland og Katrine Myklebust.

 

FORELDRERÅD.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Det blir avholdt minst 2 foreldremøter pr. år. Det velges hver høst 2 representanter til SU.

 

STYRET

Samvirkeforetaket skal ha et styre som består av en styreleder og 4 andre. I tillegg kommer 1 representant for de ansatte.Styret velges på årsmøtet, som er samvirkeforetakets øverste organ.Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak.

Styret for 2021/2022, valgt på digitalt årsmøte 25.03.21:

Aleksandra H. D. Johnsen, leder

Line Aa. Moen, kasserer

Rolf Andre Leidland, sekretær

Trond S. Fotland, styremedlem og representant i SU

Ole Gerhard Nodland, dugnadsleder

Kirsten Øen, ansattes representant