Tilvenning

Gjennom prosjektet "Tilknytningsbasert barnehage" har vi fått ny kunnskap om hvor viktig tilknytning er for barn. August 2018 ble nye tilvenningsprosedyrer prøvd ut. De fungerte godt,- tilbakemeldingene fra foreldre og ansatte var svært positive. Kort sagt lar vi de minste barna få en lengre tilvenningsperiode når de begynner i barnehagen.

For å trives og utvikle seg i barnehagen, trenger barnet tilknytning til en trygg og omsorgsfull voksen. Vi må gi barnet tid til å bli kjent med den voksne som skal ta imot. 

Hovedpunktene i tilvenningsprosedyren:

Info.skriv til foreldrene når de har tatt imot barnehageplass, vedr. tilvenningsprossedyren. Dette med tanke på planlegging av arbeid, ferie og oppstart i barnehagen.

Foreldremøte i mars/april med tema tilknytningsteori og tilvenning i praksis.

Besøksdag i mai, da kommer foreldre og barn og hilser på ansatte og blir litt kjent med lokalene.

Foreldresamtale i juni.

Åpen invitasjon om å komme på besøk i løpet av sommeren.

1., 2. og 3. dag ved oppstart, er foreldrene med hele tiden, de deltar aktivt i lek, stell, måltider og soving. Antall timer avtales med avdelingspersonalet. Kun en foreldrer er med om gangen. 

Dag 4 og dag 5 trekker mor eller far seg gradvis tilbake, men er tilgjengelig dersom barnet trenger dem. Er ikke barnet klar for det, må foreldrene beregne å bruke mer tid.

Vi anbefaler kortere dager de første ukene, det er mye for et lite barn å bli kjent med og venne seg til.

5 dager med tilvenning gjelder 1-og 2-åringer. Eldre barn trenger ofte ikke så lang tid.