Mobbing

I Rammeplanen står det: "Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp all diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre"

Barnas trivsel er voksnes ansvar. Ansatte i barnehagen skal sørge for at barnehagehverdageni Varden er god for alle barn. Vi arbeider for et godt psykososialt miljø,- bygger gode relasjoner til barna, er tilstedeværende og tilgjengelige og er gode etiske rollemodeller.

Vi gir nødvendig støtte og hjelp i samværet med andre barn, gir barna grenser og er oppmerksomme på det som skjer i gruppen.

Barn får muligheter til selv og ordne opp i konflikter. 

Eigersund kommune har vedtatt handlingsplan mot krenkendeadferd og mobbing i barnehagen. Den gjelderbåde kommunale og private barnehager, og gir klare føringer på hva barnehagen konkret skal gjøre for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing.

Handlingsplan, mobbing i barnehagen